Polityka rachunkowości w firmie określa zasady dotyczące prowadzenia rachunkowości, które muszą rzetelnie oraz jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy z działalności gospodarczej. Zagadnienie to omówimy szerzej w dalszej części artykułu, a także poruszymy temat prowadzenia samodzielnej rachunkowości. 

Jak prowadzona jest polityka rachunkowości w firmie?

Polityka rachunkowości musi być prowadzona zgodnie z prawem, co zostało określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wyjątkiem są sprawy nieregulowane jej przepisami – wtedy to przyjmując politykę rachunkowości, jednostki stosują krajowe standardy wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. 

Księgowa wobec polityki rachunkowości w firmie

Każde przedsiębiorstwo ma obowiązek posiadać dokumentację opisującą przyjętą przez nie politykę rachunkowości. Na jej podstawie księgowa wykonuje swoje obowiązki, uwzględniając ponadto aktualne przepisy prawa i standardy międzynarodowe. Dzięki temu nie ma problemu, aby opracować informacje dotyczące np. wyniku finansowego z działalności gospodarczej czy danych na temat innych przychodów operacyjnych. Polityka rachunkowości musi uwzględniać specyfikę danej firmy, dlatego też nie w każdym przedsiębiorstwie wygląda tak samo.

Samodzielna księgowość – wiedza potrzebna do jej prowadzenia 

Jedną z możliwości zdobycia wiedzy, która będzie wykorzystywana w zadaniach związanych z samodzielną księgowością, jest przystąpienie na szkolenie poświęcone tej tematyce. Przykład takiego rozwiązania stanowi Kurs Samodzielny Księgowy oferowany na stronie Krajowej Izby Księgowych. Podczas tworzenia tego szkolenia priorytetem było umożliwienia uczestnikowi nabycie wszechstronnych umiejętności z zakresu księgowości.

Pierwsza część kursu poświęcona jest tematyce kadrowo-płacowej i podczas niej kursant pozna obowiązki pracownika oraz pracodawcy pod względem zatrudnienia i rozwiązywania stosunku pracy, sposoby rozliczania wynagrodzeń i prowadzenia rozliczeń publicznoprawnych. Kolejnym tematem poruszanym na szkoleniu są podatki PIT, CIT i VAT. Jest to rozbudowane zagadnienie, które dotyczy przygotowania w zakresie form rachunkowości, ogólnych założeń opodatkowania, ryczałtu, prowadzenia KPiR i innych zagadnień związanych z działalnością gospodarczą. 

W trzeciej części kursu uczącego samodzielnej księgowości wyjaśniono zagadnienie, jakim są aktywa i kapitały. Omawiane są tu m.in.: rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości inwestycyjne, kapitały i zapasy jednostki, rezerwy na zobowiązania itd. 

polityka rachunkowości

Następnie kursant przechodzi do części poświęconej rachunkowości i księgowości. Zdobywa tu umiejętności prowadzenia rozliczeń międzyokresowych, uzyskania wyników finansowych z działalności gospodarczej, postępowania z innymi przychodami operacyjnymi. Ponadto dowiaduje się, jak stosować politykę rachunkowości firmy, prowadzić sprawozdania finansowe itd. Wiedza ta uzupełniona zostanie o kształcenie w zakresie obsługi programu Symfonia Finanse i Księgowość, który ułatwi wykonywanie pracy samodzielnego księgowego.

Kurs Samodzielny Księgowy – co daje jego ukończenie?

Kurs Samodzielny Księgowy przygotowuje uczestników do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. Szkolenie to jest opracowane przez specjalistów w danej tematyce, a materiały są aktualizowane na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji zachodzących w przepisach.

Absolwent otrzymuje Dyplom Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim oraz tytuł Samodzielnego Księgowego. Warto dodać, że Krajowa Izba Księgowych jako uprawniona instytucja oświatowa po ukończeniu kursu wydaje absolwentowi zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej.