Nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w domu jednorodzinnym. Przedsiębiorca może przeznaczyć na ten cel całe mieszkanie albo tylko jego część. Niezależnie od tego, ile powierzchni będzie stanowiło jego biuro, ma on możliwość rozliczania kosztów związanych z utrzymaniem oraz eksploatacją domu. W dalszej części artykułu odpowiemy, jak rozliczać koszty energii, prowadząc działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.

Koszty działalności gospodarczej

Koszty działalności gospodarczej to koszty uzyskania przychodów, czyli wydatków poniesionych w celu otrzymania przychodu. Według Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należą do nich:

  • koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów;
  • koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
  • opłatę recyklingową (wnoszoną na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana);
  • wydatki poniesione przez pracodawcę przeznaczone na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego;
  • wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Działalność w domu a koszty energii 

Wydatki za utrzymanie oraz eksploatację firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy posiadany lokal lub jego część służy dla celów prowadzonej działalności gospodarczej

rachunki w firmie

Natomiast jeżeli pomieszczenie służy celom prywatnym, a jedynie dodatkowo używane jest w prowadzonej działalności gospodarczej, należy określić, jaka jego część faktycznie jest wykorzystywana dla funkcjonowania firmy. Wtedy to przedsiębiorca może w odpowiedniej proporcji zliczyć poniesione wydatki za  energię.

Zapisz się na “Kurs Samodzielny Księgowy” i przygotuj się do prowadzenia księgowości firmy

Firma w domu a podatek od nieruchomości

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się przeznaczyć określoną powierzchnię w miejscu zamieszkania  do prowadzenia z działalności gospodarczej, może to skutkować wzrostem podatku od nieruchomości. Wyższa stawka wynika z tego, jaką funkcję pełni w rzeczywistości. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa w drodze uchwały Rada Gminy. 

Dla budynków mieszkalnych lub ich części stawki nie mogą przekroczyć rocznie 1,00 zł od 1 m2, a w przypadku budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka nie może przekroczyć 28,78 zł od 1 m2.

W sytuacji, gdy prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie znacząco wpływała na warunki korzystania z lokalu mieszkalnego, można prowadzić w nim firmę bez dodatkowych formalności.

Jak przygotować się do rozliczania działalności gospodarczej?

Najlepszym sposobem na to, aby przygotować się do rozliczania działalności gospodarczej, jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i księgowości. Takie kształcenie zapewnia oferowany przez nas “Kurs Samodzielny Księgowy”. Został on opracowany w taki sposób, aby przedsiębiorcy oraz osoby zainteresowane tym tematem mogły nabyć wiedzę potrzebną do prowadzenia księgowości firmy. 

Warto dodać, że absolwent tego kursu uzyskuje dyplom oraz tytuł Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia „Kursu Samodzielny Księgowy” w języku polskim i języku angielskim oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze Ministra Edukacji Narodowej.