Księgowość polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych firmy, co wymagane jest przez prawo i umożliwia zapoznanie się z sytuacją finansową danego przedsiębiorstwa. Na sposób odbiegający od normy metod wykonywania tego typu rozliczeń wyróżniono określenie księgowość kreatywna. Na czym ona polega? Co oznacza ten termin? Czy jest to dobry sposób prowadzenia księgowości w firmie? Na te pytania odpowiemy w dalszej części artykułu.

Na czym polega kreatywna księgowość? 

Prowadzenie kreatywnej księgowości rozumiane jest w ujęciu pozytywnym jako prowadzenie rachunkowości w sposób pomysłowy i twórczy, ale nadal zgodnie z obowiązującymi przepisami. Można to określić jako niestandardowe zastosowanie pewnych przepisów rachunkowych, ale nadal w sposób rzetelny i jasny. Zatem prowadzenie kreatywnej księgowości nie zakłada „ukrywania” żadnych informacji gospodarczych.

Zapisz się na “Kurs Specjalista ds. Rachunkowości Zarządczej” i poznaj sposoby legalnego oraz skutecznego zarządzania rachunkowością firmy

Co oznacza termin kreatywna rachunkowość i jaka jest jej istota? 

Słowo „kreatywny” wzbudza skojarzenia z procesem twórczym, oryginalnym. Wpływa to na dwojakie rozumienie terminu kreatywnej rachunkowości (lub kreatywnej księgowości) w sposób pozytywny oraz negatywny. 

W pozytywnym znaczeniu jest to prowadzenie rachunkowości w sposób pomysłowy, ale nadal zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oznacza to, że stosuje się interpretowanie zasad rachunkowości w sposób niebezpośrednio w tych przepisach wskazany, a stanowi wynik twórczego i niestandardowego zastosowania prawa.

Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe 

W negatywnym znaczeniu o kreatywnej rachunkowości mówi się także w kontekście celowo przedstawianej sytuację finansową firmy w sposób pomysłowy, ale niezgodny z przepisami prawa. Jednak pojęciem przypisanym dla tego typu działań jest księgowość agresywna

kurs zarządzania rachunkowością

Jak pisaliśmy, rachunkowość kreatywna polega na niestandardowym zastosowaniu pewnych przepisów rachunkowych, ale nadal w sposób rzetelny i jasny. Oznacza to, że nie jest tym samym co oszustwo księgowe. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: Oszustwa księgowe – przykłady i tłumaczenie.

Księgowość kreatywna w prowadzeniu ksiąg rachunkowych – czy warto?

Świadome i zgodne z prawem zarządzanie rachunkowością jest zawsze najlepszą metodą prowadzenia księgowości w firmie. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

  • dziennik;
  • księgę główną;
  • księgi pomocnicze;
  • zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Wymogi dotyczące sposobów działania wobec ksiąg rachunkowych zostały określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Sama znajomość prawa nie wystarczy do tego, aby odpowiednio zajmować się księgowością w firmie i zarządzeniem finansami – potrzebna jest usystematyzowana wiedza oraz umiejętności w tym zakresie. Dlatego też warto zdecydować się na kształcenie na “Kursie Specjalisty ds. Rachunkowości Zarządczej”, dzięki któremu uczestnik po pozytywnym zakończeniu nauki będzie mógł posługiwać się tytułem specjalisty ds. rachunkowości zarządczej.

Warto dodać, że absolwent tego szkolenia otrzyma zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji i Nauki oraz certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, a także dyplom i tytuł Specjalisty ds. rachunkowości zarządczej.