Zapis księgowy służy do ewidencji operacji gospodarczych, a prowadzenie księgowości ma na celu zarządzanie firmą świadomie i zgodnie z prawem. Niestety zdarzają się sytuacje występowania oszustw księgowych. Przykłady takich działań, a także powody ich występowania omówimy w dalszej części artykułu. Wskażemy również: kto zajmuje się wykrywaniem różnego rodzaju oszustw finansowych.

Co to jest oszustwo księgowe?

O oszustwie księgowym mówimy wtedy, gdy w sposób świadomy i celowy przedstawia się informacje rachunkowe niezgodnie z rzeczywistością po to, by osiągnąć własne lub grupowe interesy. Istnieje wiele technik i metod manipulacji danymi umieszczonymi w sprawozdaniach finansowych, a ich zakres zależy od celów, jaki chce osiągnąć nieuczciwy przedsiębiorca.

oszustwa księgowe

Oszustwa ksiegowe – przykłady:

 • manipulowanie informacjami;
 • fałszowanie danych lub dokumentów;
 • celowe pominięcie skutków transakcji w zapisach księgowych;
 • niewłaściwe stosowanie polityki rachunkowości;
 • ujmowanie fikcyjnych przychodów;
 • niewłaściwe aktywowanie kosztów;
 • przedwczesne uznawanie przychodów;
 • nieujawnianie wszystkich zobowiązań, np. zobowiązań warunkowych itd.

Tłumaczenie oszust księgowych w teorii i praktyce

Do występowania oszust księgowych przyczyniają się przede wszystkim motywacje osób, które dokonują takich działań, takie jak: zachłanność, presja społeczna, chęć łatwego zysku itp. Często jest to także dla prowadzących firmę sposób na poprawę sytuacji ekonomicznej w firmie.

Joanna Tomanek podaje trzy elementy, będące przyczynami oszustw księgowych:

 • Sposobność – oznacza to znalezienie okazji do popełnienia oszustwa, np. w  wadliwie działającym system kontroli wewnętrznej.
 • Zachęta – jest to działanie w wyniku zachęty lub ulegnięciu presji, aby popełniać oszustwo, np. nakłanianie kierownictwa do poprawy niespełniającego oczekiwania wyniku finansowego.
 • Postawa – osoby popełniające oszustwo usprawiedliwiają swoje działanie, np. twierdzą, że kierują się dobrem firmy.

Oszustwa księgowe, oszustwa podatkowe i oszustwa rachunkowe – wszystkie te określanie odnoszą się do niezgodnych działań związanych z sytuacją finansową firmy. Różnego rodzaju oszustwa finansowe są wykrywane przez biegłych rewidentów. Są to eksperci w dziedzinie finansów, zajmujący się audytem finansowym. 

Zapisz się na “Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów” i zdobądź przygotowanie do pracy w tym zawodzie 

Ile grozi za oszustwa podatkowe?

Oszustwa podatkowe karane są grzywną, co potwierdza zapis w Ustawie z dnia 10 września 1999 r.

Kodeks karny skarbowy:

“podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Kto może być biegłym rewidentem?

Zawód biegłego rewidenta cechuje się bardzo dużą odpowiedzialnością, dlatego należy on do zawodów zaufania publicznego. Osoba chcąca pracować na tym stanowisku musi zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy. W tym celu musi się odpowiednio przygotować i zdobyć wszechstronne umiejętności pozwalające na zdobycie pozytywnego wyniku egzaminu.

Świetnym sposobem będzie udział w “Kursie na kandydatów na biegłych rewidentów”, którego celem jest uzyskanie wiedzy niezbędnej dla osób ubiegających się o wpisanie na listę biegłych rewidentów. Kurs ten jest aktualizowany na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach prawa, dlatego kursant uzyskuje skuteczne przygotowanie do tego, aby zdać egzamin na biegłego rewidenta. 

Warto dodać, że absolwent szkolenia otrzymuje od Krajowej Izby Księgowych zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEiN.