Sprawozdanie finansowe jest jednym z najważniejszych dokumentów, który przedstawia roczną działalność przedsiębiorstwa pod względem finansowym. Brak sporządzenia tego typu dokumentacji może spowodować poważne problemy, dlatego warto pozyskać fachową wiedzę i umiejętności co do tego, w jaki sposób wykonać i jak sprawdzić sprawozdanie finansowe. Spółki to jeden z rodzajów działalności gospodarczej, w której również należy dokonywać rocznego sprawozdania finansowego. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat. 

Jakie podmioty muszą składać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdania finansowe muszą składać wszystkie podmioty oraz firmy prowadzące pełne księgi rachunkowe. Od obowiązku tego istnieje jeden wyjątek dotyczący spółek jawnych oraz partnerskich, które w danym roku obrotowym uzyskały niższy przychód niż 2 mln euro. Wówczas konieczne jest w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego złożenie do KRS specjalnego oświadczenia o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego z tego tytułu.

Zakres informacji podawanych w sprawozdaniu finansowym zależy od wielkości firmy. Kluczowe jest tutaj rozróżnienie na jednostki mikro oraz jednostki małe. Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiadają:

 • członkowie zarządu spółek kapitałowych,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej lub partnerskiej,
 • komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
 • likwidatorzy, syndycy lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym,
 • członkowie organów zarządzających innych jednostek, których dotyczy ustawa o rachunkowości.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO KONTROLOWANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I INNYCH DOKUMENTÓW PROWADZONYCH DZIAŁALNOŚCI. WYBIERZ „KURS I STOPNIA KONTROLERA FINANSOWEGO”!

Jednostki mikro a sprawozdanie finansowe

Do jednostek mikro zaliczają się spółki osobowe i kapitałowe, a także osoby prawne i oddziały przedsiębiorców zagranicznych, których w okresie dla danego roku podatkowego dotyczą dwa z trzech poniższych punktów:

 • suma aktywów bilansu z końcem roku obrotowego nie przekracza 1,5 mln zł,
 • suma przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług z końcem roku obrotowego nie przekracza 3 mln zł,
 • dany podmiot wykazuje średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie wyższe niż 10 osób.

Do jednostek mikro zaliczają się również osoby fizyczne, a także spółki cywilne i jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, jeśli ich przychody netto w poprzednim roku obrotowym mieściły się w przedziale od 2 do 3 mln zł. Sprawozdanie jednostek mikro powinno zawierać uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat.

Jednostki małe a sprawozdanie finansowe

Do jednostek małych zalicza się spółki osobowe i kapitałowe, osoby prawne oraz oddziały firm zagranicznych, w których adekwatne do jednostek mikro limity to:

 • suma aktywów bilansu z końcem roku obrotowego nieprzekraczająca 25,5 mln zł,
 • suma przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług z końcem roku obrotowego nieprzekraczająca 51 mln zł,
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie wyższe niż 50 osób.
jak-sprawdzic-sprawozdanie-finansowe-spolki

Ponadto do jednostek małych zaliczane są osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku funkcjonujące zgodnie z ustawą z dn. 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które stosują zasady rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie jednostek małych powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego, uproszczony bilans, uproszczony rachunek zysków i strat oraz dodatkowe objaśnienia i informacje.

Jak sprawdzić sprawozdanie finansowe spółki?

Sprawozdania finansowe spółek są ogólnodostępne i służą m.in. zbadaniu kondycji danej firmy czy też monitorowaniu konkurencji. W kwestii tego, jak sprawdzić sprawozdanie finansowe spółki, wystarczy skorzystać z „Przeglądarki dokumentów finansowych” dostępnej na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl. Następnie należy wpisać nr KRS danej spółki, po czym dostępny będzie stosowny dokument. W systemie KRS dostępne są sprawozdania finansowe spółek od 2017 roku.

Aby pozyskać wiedzę i kwalifikacje potrzebne do pracy w charakterze kontrolera dokumentów takich jak sprawozdania finansowe, warto wybrać ,,Kurs I stopnia Kontrolera Finansowego” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości oraz prawem bankowym. Absolwent uzyskuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN oraz certyfikat w języku polskim i angielskim. Dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej możliwe jest także ubieganie się o dodatkową dokumentację wydawaną przez uczelnie w postaci świadectwa ukończenia kursu, dyplomu w skórzanej oprawie, a także rekomendacji.

Aby zdobyć pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu Kontrolera Finansowego, należy ukończyć trójstopniowy kurs, na który składają się ,,Kurs I stopnia Kontrolera Finansowego”, ,,Kurs II stopnia Kontrolera Finansowego” i ,,Kurs Kontrolera Finansowego”. Profesja ta została ujęta w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 241107). Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.