Kwestie podatkowe stanowią ogromny dział rachunkowości i obowiązkowe działania, jakie należy podejmować, prowadząc działalność gospodarczą. W obliczu nieustannych zmian w prawie należy pamiętać, aby stale aktualizować posiadaną wiedzę i poszerzać zakres posiadanych umiejętności. Jedną z opcji dla księgowych jest doskonalenie się w kierunku uzyskania kwalifikacji do objęcia kierownictwa biura rachunkowego. Jednym z kluczowych zagadnień, które dotyczy takich osób, jest m.in. to, jak liczyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat w 2024 roku oraz jak podnieść swoje kwalifikacje w zakresie rachunkowości.

Czym jest przedawnienie zobowiązań podatkowych?

Zobowiązania podatkowe dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Jednak tuż obok różnego rodzaju pojęć związanych z kwestiami rozliczeń, znajduje się również przedawnienie zobowiązań podatkowych. Określenie to oznacza wygaśnięcie obowiązującego dotąd zobowiązania podatkowego, które następuje po upływie określonego czasu. Następuje to bez wydawania adekwatnej decyzji potwierdzającej ten fakt przez właściwe organy.

Należy wiedzieć, że wraz z wygaśnięciem zobowiązań podatkowych przedawnieniu ulegają również właściwe odsetki naliczone z tytułu zwłoki w spłacaniu tego zobowiązania. Zgodnie z obowiązującym prawem do przedawnienia zobowiązania podatkowego dochodzi po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wypadał termin dokonania płatności z tytułu podatku. Organ podatkowy nie może też odroczyć terminu przedawnienia. Nie można też tego okresu wydłużyć w przypadku rozporządzenia Ministra Finansów.

ZDOBĄDŹ CENNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W PRACY W RACHUNKOWOŚCI. WYBIERZ „KURS I STOPNIA KIEROWNIKA BIURA RACHUNKOWEGO”!

Odroczenie i przedawnienie a inne czynności mające wpływ na okres przedawnienia zobowiązania podatkowego

Brak możliwości odroczenia przez organ podatkowy czy przedawnienia zobowiązania podatkowego przez Ministra Finansów nie oznacza jednak, że niemożliwe jest wydłużenie jego biegu. Określają to szczegółowo art. 70-70e Ordynacji podatkowej. Zgodnie z zapisami, istnieje kilka sposobów, aby nastąpiło nierozpoczęcie, przerwanie lub zawieszenie zobowiązania podatkowego.

Nierozpoczęcie albo zawieszenie zobowiązania następuje w takich sytuacjach jak:

  • wydanie decyzji o odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty,
  • wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego przedłużenia terminu płatności podatku,
  • wszczęcie postępowania w związku z przestępstwem skarbowym,
  • wniesienie do sądu administracyjnego skargi w związku z zobowiązaniem podatkowym,
  • wniesienie do sądu powszechnego żądania ustalenia istnienia, lub nieistnienia stosunku prawnego, lub prawa,
  • zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego.

Zawieszenie zobowiązania ma miejsce w takich przypadkach jak:

  • wystąpienie przez organ podatkowy do organu innego kraju o udzielenie informacji potrzebnych do określenia wysokości zobowiązania,
  • wszczęcie procedury w odniesieniu do ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków unikania opodatkowania.

Do przerwania zobowiązania dochodzi w przypadku ogłoszenia upadłości lub wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

jak-liczyc-termin-przedawnienia-zobowiazania-podatkowego

Jak liczyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego?

Aby prawidłowo obliczyć termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, należy pamiętać, że dany okres określony w dniach zawsze kończy się z upływem ostatniego dnia z wymienionych w ramach. Jeśli początek dla przedawnienia oznacza konkretne zdarzenie, nie bierze się pod uwagę terminu dnia tego zdarzenia.

Termin, który oznaczony jest w tygodniach, miesiącach albo latach, kończy się wraz z upływem dnia datą lub nazwą, odpowiada ona początkowemu dniowi terminu. Jeśli w danym miesiącu takiego nie będzie, obowiązuje wówczas ostatni dzień miesiąca. Jeżeli natomiast stosowny termin przypada na początek, środek lub koniec miesiąca, odpowiada to kolejno pierwszemu, piętnastemu oraz ostatniemu dniu danego miesiąca. Termin półmiesięczny liczy się jako równy piętnastu dniom.

Postaw na kurs — bądź zawsze na bieżąco!

Jeśli chcesz się rozwijać i zdobywać kwalifikacje, a także przydatne umiejętności warto wybrać ,,Kurs I stopnia Kierownika Biura Rachunkowego” dostępny na platformie dydaktycznej Krajowej Izby Księgowych. Kurs jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Ustawą o prawie oświatowym, Ustawą o rachunkowości oraz prawem bankowym. Absolwent kursu otrzymuje dokumentację zgodną z wymogami MEiN, certyfikat w języku polskim i języku angielskim. Dzięki uzyskanej akredytacji uczelni wyższej można ubiegać się o dodatkową dokumentację wydawaną przez uczelnie w postaci dyplomu w skórzanej oprawie, świadectwa ukończenia kursu, a także rekomendacji.

Aby uzyskać pełne kwalifikacje, należy ukończyć trójstopniowy kurs, na który składają się ,,Kurs I stopnia Kierownika Biura Rachunkowego”, ,,Kurs II stopnia Kierownika Biura Rachunkowego” i ,,Kurs Kierownika Biura Rachunkowego”. Profesja ta została ujęta w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 (kod zawodu 121102). Kształcenie można zrealizować z dofinansowaniem z Urzędu Pracy.