Często można spotkać się z informacją o “wrzucaniu czegoś w koszty firmy”. Prowadzenie sprawozdań finansowych, czy też rozliczanie kosztów firmowych stanowi obowiązek przedsiębiorców, którzy legalnie chcą prowadzić swoje przedsiębiorstwo. Czym są koszty firmowe i pracownicze, a także koszty wyłączone od kosztów uzyskania przychodów? I jak przygotować się do rozliczania firmy? Odpowiemy w dalszej części artykułu.

Czym są koszty firmowe?

O kosztach firmowych mówi się w kontekście kosztów uzyskania przychodów, czyli wydatków poniesionych w celu otrzymania przychodu. Według Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należą do nich:

 • koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów;
 • koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 • opłatę recyklingową (wnoszoną na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana);
 • wydatki poniesione przez pracodawcę przeznaczone na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego;
 • wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Należy dodać, że: “u pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych kosztami uzyskania przychodu są także:

 • wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych
 • opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych”. (art. 22.1c)

Zdobądź wiedzę potrzebną do rozliczania kosztów firmowych podczas “Kursu Samodzielnego Księgowego”

Koszty wyłączone od kosztów uzyskania przychodu

Wszelkie koszty, które zostały wyłączone od kosztów uzyskania przychodów, określone zostały w art. 23. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego;
 • odpisy i wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika;
 • wydatki na spłatę pożyczek (kredytów);
 • koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań;
 • straty w środkach trwałych oraz wartości niematerialne i prawne w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych;
 • straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;
 • kary, opłaty i odszkodowania;
 • wszelkiego rodzaju darowizny i ofiary.

Czym są koszty pracownicze?

Kosztami pracowniczymi są koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy. Dokładne wyjaśnienie zostało przytoczone w art.12. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

“Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: 

 • wynagrodzenia zasadnicze;
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe;
 • różnego rodzaju dodatki;
 • nagrody;
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;
 • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona; 
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika;
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”. 

rozliczanie firmy 2023

Podstawowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą:

 • z jednego stosunku pracy: miesięczne 250 zł, a rocznie 3000 zł;
 • z kilku stosunków pracy: nie może przekroczyć rocznie 4500 zł;
 • z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających: miesięcznie 300 zł, rocznie 3600 zł;
 • z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających: nie może przekroczyć rocznie 5400 zł (źródło danych: https://www.podatki.gov.pl/).

Jak przygotować się do rozliczania firmy?

Najlepszym sposobem na to, aby przygotować się do rozliczania firmy, jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości i księgowości. W ten sposób zyska się świadomość, jak powinno się zarządzać finansami w przedsiębiorstwie, a także koordynować jej funkcjonowanie zgodnie z planem. Takie kształcenie zapewnia oferowany przez nas Kurs Samodzielny Księgowy”. 

Warto dodać, że absolwent tego kursu uzyskuje dyplom oraz tytuł Samodzielnego Księgowego, certyfikat ukończenia „Kursu Samodzielny Księgowy” w języku polskim i języku angielskim oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na wzorze Ministra Edukacji Narodowej.