Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/140/kurs-glownego-ksiegowego/src-BlogKIK

Główny księgowy to jedna z najważniejszych osób w firmie, ponieważ zajmuje się zestawianiem wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych w sprawozdaniach finansowych. Jest to bardzo odpowiedzialny zawód i wymaga od kandydata na to stanowisko sporej wiedzy z zakresu polskiego prawa podatkowego oraz aktualnych przepisów dot. rozliczeń itp. W tym artykule przybliżymy profil głównego księgowego oraz zaproponujemy najlepszą drogę potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Według opisu zawodu głównego księgowego (kod zawodu 121101) to główny księgowy nadzoruje całość zagadnień finansowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w jednostkach sektora finansów publicznych, w bankach, w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej, w jednostkach zajmujących się ubezpieczeniami. Organizuje, koordynuje i kontroluje prace komórek finansowo-księgowych. Odpowiada za zgodność dokumentacji księgowej, procedur księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych i raportów o sytuacji finansowej z ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi. Sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz inne sprawozdania zewnętrzne i wewnętrzne. Zarządza zobowiązaniami i należnościami w jednostce. Dokonuje oceny sytuacji finansowej. Współpracuje z kierownictwem, wykonując czynności wspomagające zarządzanie jednostką. Współpracuje z organami podatkowymi, instytucjami finansowymi i innymi interesariuszami.

W tym momencie należy wspomnieć, że aby móc pracować jako główny księgowy, należy posiadać dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a najlepszym rozwiązaniem zdobycia takiego dokumentu jest podjęcie kursu online. Kursy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić czas na dojazdy w wybrane przez placówkę miejsce szkoleniowe oraz pieniądze, ponieważ są tańsze niż kursy stacjonarne.

Wszystkie materiały szkoleniowe zgodne są z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i zawarte są na innowacyjnej platformie dydaktycznej, natomiast egzamin jest prowadzony w formie filmu zaliczeniowego.

Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone są certyfikatem wydawanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Głównego Księgowego, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym. Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.