Często można spotkać się z informacją o “wrzucaniu czegoś w koszty firmy”. Prowadzenie sprawozdań finansowych – czy też rozliczanie kosztów firmowych – stanowi obowiązek przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić swoją działalność zgodnie z prawem. Czym są koszty firmowe i pracownicze, a także koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów? I jak przygotować się do samodzielnego rozliczania firmy?

Czym są koszty firmowe?

O kosztach firmowych mówi się w kontekście kosztów uzyskania przychodów, czyli wydatków poniesionych w celu otrzymania przychodu. Według Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należą do nich:

 • koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów;
 • koszty poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
 • opłata recyklingowa (wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana);
 • wydatki poniesione przez pracodawcę przeznaczone na zapewnienie prawidłowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego;
 • wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Należy dodać, że: “u pracodawców będących akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych kosztami uzyskania przychodu są także:

 • wydatki na pokrycie kosztów działalności pracowniczych towarzystw emerytalnych;
 • opłaty pobierane przez Komisję Nadzoru Finansowego, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych” (art. 22.1c).

Zdobądź wiedzę potrzebną do rozliczania kosztów firmowych podczas “Kursu Samodzielnego Księgowego”

Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodu

Wszelkie koszty, które zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów, określone zostały w art. 23. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów;
 • odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego;
 • odpisy i wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika;
 • wydatki na spłatę pożyczek (kredytów);
 • koszty egzekucyjne związane z niewykonaniem zobowiązań;
 • straty w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych;
 • straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności;
 • kary, opłaty i odszkodowania;
 • wszelkiego rodzaju darowizny i ofiary.

Czym są koszty pracownicze?

Kosztami pracowniczymi są koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy. Dokładne wyjaśnienie zostało przytoczone w art.12. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

“Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: 

 • wynagrodzenia zasadnicze;
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe;
 • różnego rodzaju dodatki;
 • nagrody;
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop;
 • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona; 
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika;
 • wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

rozliczanie firmy 2023

Podstawowe koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą:

 • z jednego stosunku pracy: miesięczne 250 zł, a rocznie 3000 zł;
 • z kilku stosunków pracy: nie może przekroczyć rocznie 4500 zł;
 • z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających: miesięcznie 300 zł, rocznie 3600 zł;
 • z kilku stosunków pracy dla dojeżdżających: nie może przekroczyć rocznie 5400 zł.

Jak przygotować się do rozliczania firmy?

Najlepszym sposobem na to, aby przygotować się do rozliczania firmy, jest zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności – najlepiej poprzez szkolenia księgowe. W ten sposób zyska się świadomość tego, jak powinno się zarządzać finansami w przedsiębiorstwie, a także jak koordynować jego funkcjonowanie zgodnie z założonym planem. Nie wiesz, jaki kurs księgowości wybrać? Takie kształcenie zapewnia oferowany przez nas Kurs Samodzielny Księgowy”.

Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w sytuacji, w której każdy wydatek jest kwestią problematyczną, warto rozważyć możliwość dofinansowania szkoleń, dedykowaną firmom. Dzięki dotacjom zdobycie wiedzy i samodzielna księgowość stają się znacznie prostsze, a koszty zaoszczędzone na zatrudnianiu księgowych można przeznaczyć na rozwój firmy.

ZDOBĄDŹ WIEDZĘ POTRZEBNĄ DO ROZLICZANIA KOSZTÓW FIRMOWYCH, WYBIERAJĄC KURS SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO