Odpowiednie naliczanie wynagrodzeń, zadbanie o trwałość stosunku pracy czy wypoczynek itd. to tylko kilka elementów podstaw prawa pracy dotyczącego zatrudniania pracowników. Pracodawcy w trosce o dbałość o interesy pracowników zobowiązani są także do prowadzenia ich dokumentacji pracowniczej, o czym będziemy więcej pisali w dalszej części artykułu. Ponadto omówimy, czym charakteryzuje się praca dyrektora finansowego.

Czym jest dokumentacja pracownicza?

Dokumentacja pracownicza to sformułowanie określone przez prawo, które rozszerzono na mocy nowelizacji Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Akt ten określa, że są to wszelkie dokumenty, które odnoszą się do spraw związanych ze stosunkiem pracy, a także akta osobowe pracowników (np. dotyczące naliczania wynagrodzeń lub typu umowy). Może być ona prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. W każdej z tych z postaci jest sobie równoważna. 

Prawo ustanawia również, w jaki sposób powinno się przechowywać dokumentację pracowniczą. Nie określa dokładnego miejsca jej składania, ale musi ono zapewniać zachowanie poufności, integralności, kompletności oraz dostępności. Ponadto należy zadbać o to, by dokumentacja  pracownicza znajdowała się w warunkach niegrożących zniszczeniem. Powinna być ona przechowywana przez cały okres zatrudnienia pracownika, a także 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł. 

Praca dyrektora finansowego a dokumentacja firmy

Dyrektor finansowy jest osobą najwyższą rangą w dziale finansów i rachunkowości. W związku z tym zajmuje się wieloma sprawami związanymi z poprawą wskaźników dotyczących kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jego działania mają wpływ na pozycję rynkową, co wiąże się z rozsądnym gospodarowaniem oraz budowaniem przewagi konkurencyjnej.

podstawy prawa pracy

W związku z tak odpowiedzialnymi zadaniami, jakie powierzane są pracy dyrektora finansowego, nieunikniona jest współpraca z innymi działami oraz kierownictwem. Dlatego też osoba na tym stanowisku ma wgląd do różnego typu dokumentów. Jednak obowiązki dyrektora finansowego nie obejmują obsługi całej dokumentacji pracowniczej. W każdej firmie zadania administracyjne, zarządcze lub kontrolne związane z zatrudnionymi przypisane są do poszczególnych osób czy działów. Oczywiście jest to zależne od wielkości przedsiębiorstwa i jego wewnętrznej struktury.

Dokumentacja, która szczególnie przydaje się w pracy dyrektora finansowego, to różnego typu analizy, wyniki kontroli, plany krótko- lub długoterminowe. Są to pisma stanowiące podstawę do rozwiązania problemów finansowych, np. z tytułu naliczania wynagrodzeń itd.

Podstawy prawa pracy i rachunkowości wystarczą, by podjąć pracę dyrektora finansowego?

Jak wskazano powyżej, praca dyrektora finansowego wiąże się z wieloma odpowiedzialnymi obowiązkami. W związku z tym osoba na tym stanowisku musi zdobyć informacje nie tylko w zakresie podstaw prawa pracy, rachunkowości czy finansów. Tutaj potrzebne są wszechstronne umiejętności finansowe, prawne, zarządcze itd. 

Dlatego też Krajowa Izba Księgowych opracowała trzystopniowy kurs umożliwiający zdobycie wiedzy niezbędnej do zdobycia zatrudnienia. Składa się on z:

  • Kursu I stopnia Dyrektora Finansowego,
  • Kursu II stopnia Dyrektora Finansowego,
  • Kursu Dyrektora Finansowego.

Po I i II stopniu absolwent uzyskuje certyfikat w języku polskim i angielskim. Z kolei po kursie Dyrektora Finansowego absolwent otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej, a także dyplom. Absolwent wszystkich kursów otrzymuje tytuł zawodowy dyrektora finansowego.