Mogłoby się wydawać, że Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest wielką niewiadomą dla wszystkich osób spoza działu finansów. Mimo tego, że jej prowadzenie wymaga dużej uwagi i wiedzy podatkowej, to wiele osób decyduje się na samodzielne prowadzenie swojej rachunkowości. Jednak wymaga to zdobycia odpowiedniej wiedzy dotyczącej PKPiR – co to w ogóle jest i jakie należy mieć umiejętności, by w sposób prawidłowy realizować jej założenia?

PKPiR – co to?

PKPiR to skrót oznaczający Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, która jest jedną z form ewidencji do celów podatkowych. Szczegółowe postanowienia, co do jej prowadzenia, określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

Obowiązkiem wykonywania zapisów w PKPiR objęte są osoby, które spełniają konkretne warunki. Po pierwsze należy rozliczać podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki wynoszą tu 12% i 32%) albo liniowo (w tym przypadku stawki liczą 19%). Po drugie działalność gospodarcza musi być prowadzona w jeden z wymienionych ze sposobów: indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółce jawnej osób fizycznych, spółce partnerskiej, jako przedsiębiorstwo w spadku. Natomiast po trzecie przychody netto w firmie lub spółce nie mogą przekroczyć w poprzednim roku 2 mln euro.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce prowadzona jest na podstawie dowodów księgowych. Może być ona opracowana w formie papierowej, ale również i w elektronicznej. Na dowody księgowe składają się: faktury VAT, dokumenty celne, rachunki, a także inne dokumenty mające na celu potwierdzenie dokonania operacji gospodarczej.

Kto zajmuje się prowadzeniem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów?

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów w praktyce jest prowadzona przez podatnika, na którego jest nałożony obowiązek takiej ewidencji. Jednak ma on możliwość zlecenia tego zadania osobom trzecim, np. pracownikom biura rachunkowego. Niektórzy decydują się na takie rozwiązanie ze względu na to, że zapisy PKPiR muszą być aktualnie odnotowywane, w języku polskim i walucie polskiej w sposób staranny, czytelny i trwały. Co więcej, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów ma być uzupełniana rzetelnie i w sposób niewadliwy. 

Czy warto uczyć się stosowania podatkowej księgi przychodów i rozchodów w praktyce?

Zdecydowanie warto uczyć się stosowania Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów w praktyce. Przede wszystkim ze względu na wyżej wymienione postanowienia wobec niej. Pokazuje to, jak ważne jest skrupulatne prowadzenie PKPiR i jej znaczenie dla funkcjonowania działalności. 

PKPiR co to

Należy dodać, że stwierdzona nierzetelność lub wadliwość może zostać potraktowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe. W takim przypadku organ kontrolujący nakłada karę grzywny. Oczywiście, nikt nie jest nieomylny, dlatego nie każda pomyłka będzie traktowana jako celowa manipulacja. Warto dodać, że w rozporządzeniu założono, że skala błędu nie może wynosić więcej niż 0,5% przychodu wykazanego w PKPiR dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym.

Kurs KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów)

Jak wykazano, odpowiednie przygotowanie do prowadzenia PKPiR jest bardzo istotne. Dlatego też Krajowa Izba Księgowych opracowała Kurs KRiR (Księga Przychodów i Rozchodów). Jest on skierowany do wszystkich osób pragnących zgłębić wiedzę na temat prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w praktyce. Ponadto kursant zostanie zapoznany z tematyką prawa podatkowego.

Przekazywane informacje są na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach prawa, dlatego uczestnik szkolenia nie musi obawiać się o wiarygodność materiałów dydaktycznych. Warto dodać, że każdy kursant, który pozytywnie ukończy Kurs KRiR (Księga Przychodów i Rozchodów) otrzyma certyfikat w języku polskim i angielskim potwierdzający nabytą wiedzę.