Sprawozdanie finansowe jest pismem podsumowującym działalność firmy pod względem sytuacji majątkowej, a także określenia wyników za dany okres sprawozdawczy. Osobą odpowiedzialną za kontrolę tego dokumentu jest biegły rewident, a czynność ta określana jest jako rewizja finansowa. Jest to odpowiedzialne stanowisko, wobec którego nałożone są pewne wymagania dotyczące tego, jak zostać biegłym rewidentem oraz jakie są jego uprawnienia, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu.

Jak zostać biegłym rewidentem?

Biegły rewident zajmuje się audytem finansowym firmy. W związku z tym do jego zadań należy kontrola i ocena poprawności finansowych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli prowadzenie rewizji finansowej. To związane jest z dużą odpowiedzialnością, dlatego istnieje kilka wymagań tego, jak zostać biegłym rewidentem. 

Przede wszystkim niezbędne jest zdobycie kierunkowego wykształcenia wyższego i zdanie egzaminu na biegłego rewidenta. Podkreślaną kompetencją kandydata na to stanowisko jest również umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Następnie biegły rewident musi odbyć rok praktyk w zakresie rachunkowości i 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej na terenie UE albo 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej na terenie UE. 

Poza kwestiami związanymi z wykształceniem i doświadczeniem od biegłego rewidenta oczekuje się także spełniania wymagań związanych z jego funkcjonowaniem w społeczeństwie. Oznacza to, że osoba na tym stanowisku musi: 

  • mieć możliwość korzystania z pełni praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych, 
  • nie posiadać żadnego prawomocnego wyroku dotyczącego przestępstwa skarbowego, 
  • cieszyć się nienaganną opinią, 
  • dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. 

Sporządzanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe poddawane jest rewizji finansowej, którą wykonuje biegły rewident. Określa ona, czy dokument w sposób rzeczowy przedstawia sytuację firmy. Sprawozdanie finansowe musi spełniać pewne standardy, które wynikają z postanowień prawnych i nadrzędnych założeń rachunkowości. Zasady sporządzania tego dokumentu określa art. 45 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Co więcej, sprawozdanie finansowe ma określać rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową firmy, a także jej wynik finansowy. Ponadto należy sporządzić je po polsku i w polskiej walucie. Elementami, które muszą się znaleźć w sprawozdaniu finansowym, są: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe (np. opis przyjętych zasad). 

sprawozdania finansowe

Dodatkowo należy dołączyć: uchwałę zatwierdzającą, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie biegłego rewidenta, a w przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych itd. jeszcze sprawozdanie z działalności.

Uprawnienia biegłego rewidenta wobec sprawozdania

Podczas przeprowadzanej rewizji finansowej biegły rewident ma prawo dostępu do ksiąg rachunkowych oraz dokumentów, które stanowią podstawę dokonanych w nich zapisów lub są potrzebne do kontroli. Kierownik badanej jednostki powinien udzielać sprawdzającemu wszelkich niezbędnych oświadczeń. 

Uprawnienia biegłego rewidenta pozwalają także na uzyskanie informacji dotyczących przebiegu badania od kontrahentów badanej jednostki. W sytuacji, gdy przedmiotem rewizji finansowej jest jednostka dominująca, to wyżej wymienione uprawnienia biegłego rewidenta przysługują również wobec jednostek: zależnych, współzależnych i stowarzyszonych.

Biegły rewident – kurs przygotowawczy dla kandydatów

Szkolenia to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć kompleksowe przygotowanie z zakresu wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej potrzebnej do zdania egzaminu na biegłego rewidenta. Takie rozwiązanie proponuje Krajowa Izba Księgowych, która oferuje Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów

Przyszły biegły rewident kurs może wykonać online, co daje mu możliwość połączenia kształcenia z innymi obowiązkami i elastycznego zarządzania czasem nauki.

Celem tego szkolenia jest uzyskanie umiejętności niezbędnych dla osób ubiegających się o wpisanie na listę biegłych rewidentów. 

Kurs ten jest aktualizowany na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach wprowadzanych w związku z Polskim Ładem. Dzięki temu kursant uzyskuje skuteczne przygotowanie tematów potrzebnych, aby zdać egzamin na biegłego rewidenta. Jeżeli przyszły biegły rewident kurs ukończy wynikiem pozytywnym, otrzymuje od Krajowej Izby Księgowych zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej.