Aby uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta, konieczne jest zatwierdzenie osoby lub jednostki organizacyjnej na to stanowisko. Procesem tym zajmuje się Polska Izba Biegłych Rewidentów, której celem jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. W dalszej części omówimy szerzej temat pracy biegłego rewidenta: zarobków, wykształcenia, a także wymagań od kandydata na to stanowisko. Dodatkowo odpowiemy na pytanie, po co organizuje się kursy na biegłego rewidenta.

Kto może zostać wpisany do rejestru biegłych rewidentów?

Do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, może zostać wpisana osoba, która korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także nieposzlakowaną opinię i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. Dodatkowo nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe.

W kwestii wykształcenia osoba, która chce zostać wpisana do rejestru biegłych rewidentów, musi mieć ukończone studia wyższe, a także władać językiem polskim w mowie i piśmie. Ponadto powinna odbyć praktykę w zakresie rachunkowości oraz aplikację w firmie audytorskiejJeżeli spełnia ww. wymagania, powinna zdać przed Komisją egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta i  egzamin dyplomowy, a następnie złożyć ślubowanie.

Zapisz się na “Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów” i zwiększ swoje szanse na zdanie egzaminu na biegłego rewidenta

Kim właściwie jest biegły rewident i co powinien umieć?

Biegły rewident to specjalista zajmujący się finansami, a w szczególności zadaniami w dziedzinie rachunkowości i audytu finansowego. Jednak to nie jedyna profesja, którą może się zajmować. Ze względu na swoje wszechstronną wiedzę ma możliwość podjęcia zatrudnienia na stanowiskach związanych z prawem gospodarczym, podatkowym, a także w zarządzaniu biznesem. 

Wykształcenie jest kluczowym elementem, by zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta, jak pisaliśmy powyżej. Jednak dodatkowo osoba pracująca w tym zawodzie powinna cechować się: uczciwością, dokładnością, spostrzegawczością. Biegły rewident musi umieć przekładać wiedzę na praktyczne działania dotyczące, np. tworzenia ekspertyz, wyjaśnień prawnych, obliczania kosztów i przychodów. 

Biegły rewident – zarobki 

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń – opracowywane w celu przedstawienia danych na temat wysokości wynagrodzenia na różnych stanowiskach – wskazuje, że w zawodzie biegłego rewidenta zarobki wynoszą średnio 6490 zł. Jednak według badania istnieje znaczna rozbieżność w otrzymywanym wynagrodzeniu, ponieważ wśród 62 ankietowanych wskazano kwoty wynagrodzenia od 5240 zł do 10340 zł. W pracy zarobki uzależnione są od: ilości zleceń, stażu pracy, wykształcenia, województwa, w którym jest zatrudniony.

uprawnienia biegłego rewidenta

Po co organizuje się kursy na biegłego rewidenta?

Kursy na biegłego rewidenta mają na celu przygotowanie uczestnika z zakresu wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu na biegłego rewidenta. Szkolenie nie jest sposobem na zdobycie zawodu, ale pomaga przygotować się do jego wykonywania w przyszłości. Oferowany przez nas “Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów” został opracowany w taki sposób, aby kursant nabył wiedzę, ale i umiejętności niezbędne dla osób pragnących zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta

Nasi specjaliści dbają, aby szkolenie to było aktualizowane na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach wprowadzanych w związku z Polskim Ładem. Dzięki temu uczestnik “Kursu na kandydatów na biegłych rewidentów” uzyskuje skuteczne przygotowanie tematów potrzebnych, aby zdać egzamin na biegłego rewidenta. Dodatkowo absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej.