Informacje dotyczące rachunkowości stanowią podstawę w dobrze prosperującym procesie zarządzania. Dzięki nim określa się w sposób prawidłowy działania firmy i uzgadnia istotne decyzje mające wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Dlatego też umiejętność prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów jest tak ważna w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Co to jest KPiR i jaki jest jej cel?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów opisywana jest za pomocą skrótu KPiR, a także określana w mowie potocznej jako książka przychodów i rozchodów lub księga przychodów. Zatem, co to jest KPiR? Jest to jedna z form ewidencji do celów podatkowych, której obowiązek prowadzenia określony jest za sprawą rozporządzenia Ministra Finansów. 

W księdze przychodów i rozchodów sporządza się spis wszelkiego rodzaju przychodów, zakupów towarów i materiałów, a także kosztów ubocznych związanych z tymi zakupami. Ponadto KPiR zawiera wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wnioskując, głównym celem podatkowej księgi przychodów i rozchodów w praktyce jest prawidłowe rozliczania się z urzędem skarbowym w poszczególnych okresach, a także na koniec roku. 

Książka przychodów i rozchodów – jak prowadzić? 

Podstawą zapisów tworzonych w KPiR są dowody księgowe, m.in. faktury, rachunki, dokumenty celne. Podatkowa księga przychodów i rozchodów w praktyce prowadzona jest za pomocą 17 kolumn, z której każda ma za zadanie określać inne informacje dotyczące ewidencji. 

Poza danymi, takimi jak: liczba porządkowa, data i opis zdarzenia gospodarczego, numer dowodu księgowego, imię i nazwisko czy nazwa firmy wraz z adresem, zawiera także dane dotyczące przychodów za usługi, towary oraz inne pozarolnicze przychody wynikające z działalności gospodarczej. Poza tym wyodrębnia informacje dotyczące zakupów towarów handlowych i materiałów według cen, kosztów ubocznych, wynagrodzeń i innych wydatków, a także sumuje ich wartość.

Kurs KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów)

Książka przychodów i rozchodów prowadzona musi być w sposób rzetelny i niewadliwy. Wpisy powinny być odnotowywane na bieżąco, w języku i walucie polskiej. Dokument też może być tworzony w wersji elektronicznej, z tym że należy zadbać o to, by dane nie zostały utracone w wyniku awarii.

Kto prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów w postaci księgi?

Obowiązek prowadzenia KPiR nałożony jest na osoby fizyczne, które po pierwsze osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, a po drugie – wybrały odpowiednią formę opodatkowania, tj. w celu prowadzenia książki przychodów i rozchodów – podatek liniowy lub zasady ogólne. 

Ponadto ewidencjonowanie przychodów i rozchodów za pomocną księgi musi być wykonane przez spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, o ile ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, a także operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 2 mln euro. Warto przypomnieć, że przychody netto stanowi tu kwota bez VAT.

Kurs KPiR (Księga Przychodów i Rozchodów)

Krajowa Izba Księgowych oferuje Kurs KRiR (Księga Przychodów i Rozchodów), podczas którego uczestnicy poznają zasady dotyczące książki podatków i rozchodów: jak prowadzić księgowanie i rozliczanie w sposób prawidłowy, jakie są obowiązki podatkowe prowadzącego księgę, czy też w jaki sposób rozliczać podatek. Dodatkowo kursant poznaje wiedzę z zakresu podstaw prawnych, zasad rachunkowości i innych dziedzin, potrzebnych do podjęcia pracy w zawodzie.

Ewidencja przychodów i rozchodów stanowi umiejętność niezbędną dla przedsiębiorców, którzy planują samodzielnie prowadzić księgowość swojej firmy; osób chcących pracować w działach księgowości, a także dla wszystkich zainteresowanych tematami finansowymi.

Absolwent tego szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim.