W związku z opublikowaniem przez NBP średniego kursu euro, obowiązującego na dzień 31 grudnia 2022 r., znane są już kwoty graniczne dla sumy aktywów oraz przychodów netto osiągniętych w 2022 r. zobowiązujące niektóre jednostki do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. Jego celem jest wykazanie, że sprawozdanie finansowe zostało przeprowadzone rzetelnie. Dowiedz się, kto ma obowiązek badania sprawozdania.

Kogo dotyczy obowiązek w 2024 (za 2023 rok)?

Kto ma obowiązek badania sprawozdania finansowego? Obowiązek badania sprawozdania dotyczy podmiotów, które spełniają dwa z poniższych warunków:

  • zatrudnienie średnioroczne w przeliczeniu na ilość etatów wyniosło co najmniej 50;
  • suma aktywów przedsiębiorstwa na koniec roku stanowiła co najmniej 2 500 000 euro;
  • przychody netto wyniosły za rok obrotowy minimum 5 000 000 euro.

Oczywiście obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 ciąży na przedsiębiorstwach, które osiągnęły powyżej wymienione kwoty w przeliczeniu na złotówki, co daje następujące wartości: 11 724 750 zł oraz 23 449 500 zł.

JEŚLI INTERESUJĄ CIĘ SPRAWOZDANIA FINANSOWE, ZAPISZ SIĘ NA “KURS NA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH REWIDENTÓW”!

Kto zajmuje się badaniem sprawozdania?

Badanie sprawozdania finansowego może zostać przeprowadzone wyłącznie przez biegłego rewidenta. Nazywa się go także audytorem. Nie może on być związany w żaden sposób z kontrolowaną jednostką i musi zachować obiektywizm oraz rzetelność. Czy biegły rewident podpisuje sprawozdanie finansowe? Tak, sprawozdanie jest podpisywane przez rewidenta, pomimo tego, że sporządzane jest w wersji elektronicznej. Korzysta się wówczas z podpisu kwalifikowanego. Jeżeli sprawozdanie wykonywane jest przez kilka firm audytorskich, każda z nich wyznacza przynajmniej jednego rewidenta, który złoży podpis pod badaniem.

Co bierze pod uwagę rewident i jaka jest procedura?

Kiedy biegły rewident bada sprawozdanie finansowe? W terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Biegły rewident sprawdza, czy sprawozdanie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy. Kontroluje także, czy rzetelnie obrazuje sytuację finansową, majątkową i wynik finansowy danego przedsiębiorstwa. Zajmować się tym może jeden lub kilku rewidentów.

obowiązek badania sprawozdania finansowego

Co badanie oznacza dla księgowego przedsiębiorstwa? Czy jest się czego obawiać?

Należy pamiętać o tym, że badanie sprawozdania przeprowadzanego przez biegłego rewidenta nie ma na celu odszukania błędów i wytknięcia niedoróbek. Pozwala ono sprawić, że sprawozdanie będzie bardziej wiarygodne i rzetelne. Nie należy zatem obawiać się kontroli, ani konsekwencji, a biegłego rewidenta obowiązuje tajemnica zawodowa i obiektywność w prowadzonym postępowaniu. W razie potrzeby można wykonać korektę sprawozdania.
Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów w Krajowej Izbie Księgowych

Żeby lepiej zorientować się w procedurach oraz kwestiach prawnych związanych z badaniem sprawozdań finansowych, rekomendujemy zapisanie się na „Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów w instytucji oświatowej, jaką jest Krajowa Izba Księgowych. W toku kursu poruszane są między innymi zagadnienia takie jak: 

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych; 
  • kontrola wewnętrzna, inwentaryzacja;
  • podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych;
  • rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych. 

Po ukończeniu kursu otrzymuje się dokumentację zgodną z wymogami MEiN. Celem takiego szkolenia jest przygotowanie przyszłych rewidentów do egzaminu zewnętrznego oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu rachunkowości.