Współcześnie dziedziny takie jak finanse i controlling uzupełniają się w celu jak najefektywniejszego prowadzenia przedsiębiorstw, a także spełniania wymagań gospodarczych. W związku z tym niezbędna jest kadra specjalizująca się sprawnym zarządzaniem finansami zgodnie z prawem. Stanowiskiem, które spełnia te kryteria, jest audytor finansowy.

Kto i po co przeprowadza audyt finansowy?

Audyt finansowy przeprowadza się w celu oceny działalności jednostek gospodarczych. Jest to jedno z narzędzi analizy finansowej, które pomaga nakreślić plan działania odnoszący się do przyszłego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Ponadto wspiera czynności porządkujące sytuację firmy na rynku finansowym.

W raporcie audytora finansowego znajdują się informacje dotyczące tego, czy sprawozdania za rok poprzedzający są wykonane zgodnie ze standardami rewizji. Możliwość rozpatrywania zjawisk i procesów finansowych przedstawiają efektywność funkcjonowania firmy. 

audyt finansowy

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie tych czynności jest audytor finansowy. Należy dodać, że zgodnie z prawem badanie sprawozdania finansowego przeprowadza firma audytorska wybierana przez organ zatwierdzający ten dokument. Wyjątkiem jest sytuacja, w której statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Warto dodać, że kierownik jednostki nie ma prawa dokonać takiego wyboru.

Kim jest audytor finansowy?

Audytor finansowy to osoba, która związana jest z działalnością finansową i controllingową. Jej zadaniem jest wystawienie obiektywnej i niezależnej oceny sprawdzanych przez nią obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki temu można sprawdzić, czy firma realizuje swoje założenia, jednocześnie działając zgodnie z nałożonymi na nią standardami i wymaganiami prawnymi.

Wiedza praktyczna i teoretyczna z zakresu finansów i controllingu jest niezbędna do tego, aby prawidłowo przeprowadzić audyt finansowy. Dlatego też osoba zajmująca się tym zadaniem musi być odpowiednio przygotowana do realizacji tej czynności. Audytor finansowy podejmuje ostateczne decyzje dotyczące audytu, dlatego musi cechować go odpowiedzialność, rzetelność i bezstronność.

Czy warto uczęszczać na Kurs Audytora Finansowego online?

Warto dołączyć na Kurs Audytora Finansowego online opracowany przez Krajową Izbę Księgowych, ponieważ umożliwia on zdobycie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w tym zawodowej. Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie informacje dotyczące finansów i controllingu związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, rachunkowości zarządczej i sprawozdawczości, a także podatków.

Co więcej, przyszły audytor finansowy kurs może wykonać w sposób zdalny, dzięki czemu będzie mógł sam decydować kiedy, gdzie i w jakim czasie odbędzie się jego kształcenie. Nauka odbywa się na nowoczesnej i intuicyjnej platformie e-learningowej, a materiały dydaktyczne są aktualizowane na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach.

Warto dodać, że absolwent kursu poza tytułem zawodowym otrzymuje także Dyplom Audytora Finansowego, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim.