Czy można zostać biegłym rewidentem od razu po studiach?

Biegli rewidenci są ekspertami w dziedzinie finansów, a w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Ich profesja cechuje się bardzo dużą odpowiedzialnością, dlatego klasyfikowana jest jako zawód zaufania publicznego. W związku z tym proces tego, jak zostać biegłym rewidentem, składa się z kilku elementów, które pozwolą przygotować się jak najlepiej do wykonywania obowiązków na tym stanowisku. 

Biegły rewident – zarobki

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana miesięcznej wypłaty biegłego rewidenta wynosi 5620 zł brutto. Według danych pensja w tym zawodzie oscyluje pomiędzy 4550 a 9580 zł brutto. Niektóre firmy oferują dodatki do wypłaty w postaci: szkoleń lub sprzętu do użytku prywatnego (telefon, laptop).

Biegły rewident zarobki swoje uzależnia od następujących czynników: 

 • wykształcenia, 
 • stażu pracy, 
 • wielkości firmy, 
 • województwa,
 • możliwości i oczekiwań zatrudniającego.

Uprawnienia biegłego rewidenta

Aby uzyskać uprawnienia biegłego rewidenta, konieczne jest zatwierdzenie osoby lub jednostki organizacyjnej na to stanowisko. Nad tym procesem czuwa Polska Izba Biegłych Rewidentów, która zajmuje się m.in. podejmowaniem uchwał o wpisie oraz skreśleniu podmiotów z rejestru. Uprawnienia biegłego rewidenta oznaczają możliwość przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych w państwie Unii Europejskiej.

Jak zostać biegłym rewidentem? Czy studia wystarczą?

Art. 4 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym określa, że ukończenie studiów to tylko jeden z elementów potrzebny do tego, aby zostać biegłym rewidentem. W związku z tym samo wykształcenie wyższe nie daje możliwości podjęcia pracy na tym stanowisku.

Jednak warto podkreślić, że istnieją pewne określone wyjątki umożliwiające zwolnienie z egzaminu, np. gdy kandydaci uzyskali zaliczenie podczas egzaminów uniwersyteckich lub równorzędnych. To wpływa na możliwość zdobycia kwalifikacji w szybszym czasie.

Zatem, jak zostać biegłym rewidentem? Należy mieć możliwość korzystania z pełni praw publicznych i pełną zdolność do czynności prawnych, nie posiadać żadnego prawomocnego wyroku dotyczącego przestępstwa skarbowego, cieszyć się nienaganną opinią, a także dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu. 

dokumentacja biegłych rewidentów

Poza tym wymagane są odpowiednie kompetencje, takie jak: ukończenie studiów wyższych i posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie. Przyszły biegły rewident musi także odbyć rok praktyk w zakresie rachunkowości i 2-letnią aplikację w firmie audytorskiej na terenie UE albo 3-letnią aplikację w firmie audytorskiej na terenie UE. Oczywiście kandydat na to stanowisko ma obowiązek zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy, a później złożyć ślubowanie.

Po co uczęszczać na kurs na biegłego rewidenta?

Kursanci zastanawiają się, czy warto brać udział w kursach na biegłego rewidenta, skoro uprawnienia do wykonywania zawodu można otrzymać za sprawą zdanych dedykowanych do tego egzaminów i odpowiednich praktyk. Zdecydowanie warto! Tego typu szkolenia opracowane są w ten sposób, aby uczestnik mógł zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do zdania egzaminów.

Krajowa Izba Księgowych oferuje Kurs na kandydatów na biegłych rewidentów, podczas którego omawiane są następujące tematy:

 • Teoria i zasady rachunkowości.
 • Ekonomia i kontrola wewnętrzna.
 • Finanse i zarządzanie finansami. Rachunkowość finansowa.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.
 • Sprawozdania finansowe i ich analiza.
 • Podstawy prawa. Prawo podatkowe.
 • Rewizja finansowa oraz etyka.

Program ten został opracowany w trosce o skuteczne przygotowanie uczestnika do egzaminów na biegłego rewidenta. W związku z tym kursy realizowane przez Krajową Izbę Księgowych są aktualizowane na bieżąco w zakresie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach wprowadzanych w związku z Polskim Ładem. 

Warto dodać, że absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministra Edukacji Narodowej.