Dynamicznie rozwijający się rynek, a wraz z nim podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, wpływa na powstawanie coraz to nowszych stanowisk pracy. Szczególnie można to zauważyć w dużych przedsiębiorstwach, w których obsługa pracowników wymaga zatrudnienia większej ilości osób i rozbudowania działów personalnych. W dalszej części artykułu skupimy się na dwóch z nich i wskażemy różnice pomiędzy HR a kadrami.

Co to jest HR?

HR to skrót od angielskiego human resources, który oznacza dział zajmujący się zasobami ludzkimi. Stanowi on bardzo istotny element prawidłowego funkcjonowania firmy, ponieważ osoby pracujące w tym sektorze odpowiedzialne są za integrację interesów pracowników z misją firmy. Oznacza to, że dział HR stanowi pewnego rodzaju łącznik pomiędzy kierownictwem wyższego rzędu a pozostałymi osobami zatrudnionymi.

Ze względu na rozbudowany charakter realizowanych zadań przez HR określa się go także jako: dział personalny lub dział zasobów ludzkich. Jeśli mowa o czynnościach, za jakie są odpowiedzialne osoby w tym dziale, dotyczą one dbania o sprawy administracyjne pracowników, a także ich zatrudnienie i rozwój.

Sprawdź naszą ofertę i zdecyduj się na kształcenie w wybranym i dogodnym dla siebie miejscu i czasie

Czym zajmuje się dział HR?

Dział HR bardzo rozlegle zajmuje się działaniami związanymi z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w związku z tym poniżej wymienimy tylko część zadań, za który jest odpowiedzialny. Należą do nich:

 • obsługa wniosków dotyczących zmiany: wynagrodzenia, stanowiska pracy, udzielenia urlopu bezpłatnego itd.;
 • sprawy związane z wypowiedzeniem;
 • przygotowywanie: świadectw pracy, umów i aneksów itd.;
 • tworzenie regulaminów organizacyjnych;
 • budowanie ścieżki kariery wraz z osobą zatrudnioną;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż, ergonomii oraz ochrony środowiska;
 • omawianie potrzeb pracowników i innych tematów personalnych. 

kadry i płace

Kadry i HR – jaka jest różnica pomiędzy tymi działami?

Kadry i HR są ze sobą bezpośrednio powiązane, ponieważ każdy z tych działów zajmuje się sprawami personelu firmy. Różnicą pomiędzy nimi jest to, że kadry obejmują tylko niektóre z kompetencji HR-u, zatem stanowią jego część

Warto dodać, że to, jak zostaną podzielone obowiązki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi i ilu specjalistów ds. personelu potrzeba do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, zależne jest od jego wielkości i liczby zatrudnionych osób. W mniejszych firmach nie ma potrzeby budowania tak rozległego działu i często specjaliści ds. kadr zajmują się całym tym obszarem.

Czym zajmuje się specjalista do spraw kadr?

Na temat pracy specjalisty do spraw kadr najprościej powiedzieć, że odpowiada on za czynności związane z realizowaniem polityki kadrowej firmy zgodnie z prawem pracy. Oznacza to, że osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za obsługę procesów, które wiążą się z pracownikami. Czasami specjalista ten zajmuje się także czynnościami związanymi z finansami zatrudnionych i wtedy to określany jest jako specjalista do spraw kadr i płac.

Po co robi się kursy dla specjalistów ds. kadr?

Celem “Kursu Specjalisty ds. Kadr” jest wyposażenie uczestnika w wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień z prawa pracy, zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, ustania stosunku pracy, urlopów i czasu pracy, a także wypłacania wynagrodzenia. Warto podkreślić, że w naszej ofercie znajduje się kurs online kadry i płace o rozszerzonej wersji, który dodatkowo porusza tematykę płacową – jest to “Kurs Specjalista ds. Kadr i Płac”.

Każde z tych szkoleń umożliwia zdobycie teoretycznego i praktycznego przygotowania do objęcia stanowiska specjalisty ds. kadr lub specjalisty ds. kadr i płac. Krajowa Izba Księgowych po ukończeniu kursu wydaje uczestnikowi szkolenia:

 • dyplom specjalisty ds. kadr/specjalisty ds. kadr i płac, 
 • zaświadczenie na wzorze Ministra Edukacji Narodowej, 
 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim,
 • certyfikat ukończenia kursu w języku angielskim.

Co więcej, od tej pory absolwent może się mianować tytułem specjalisty ds. kadr/specjalisty ds. kadr i płac i legalnie rozpocząć pracę na tym stanowisku.