Analityka finansowa to specjalność zajmująca się badaniem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, czyli sprawdzeniem rentowności, wypłacalności czy poziomu zadłużenia firmy. W tym celu stosuje się specjalną analizę przeprowadzaną przez analityka finansowego. Aby badanie to zostało przeprowadzone prawidłowo, niezbędne jest zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. To dlatego, że praca analityka finansowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością, gdyż wyniki analizy wpływają na przyszłe funkcjonowania firmy.

Jak przeprowadzana jest analiza finansowa?

Analiza finansowa jest to narzędzie, które pozwala na właściwe zarządzanie przedsiębiorstwem, a także oceny jego pozycji na rynku.

Pierwszym etapem analizy tej jest badanie sprawozdań finansowych firmy przez analityka. Dokumenty te składają się z danych dotyczące bilansu, rachunku zysków i strat, a także dodatkowych informacji i objaśnień. 

Następnie na ich podstawie tworzy się wstępną analizę sprawozdań finansowych, która ułatwia wykrycie pozytywnych oraz negatywnych działań przedsiębiorstwa. Składa się ona z informacji, takich jak:

 • analiza pionowa i pozioma,
 • źródła finansowania aktywów,
 • badań struktury kapitałowo-majątkowej,
 • wyceny bilansowej.

Podczas kolejnego etapu analityk tworzy analizę wskaźnikową. Pozwala ona wyodrębnić wielkości finansowe w firmie, a także ich wzajemne związki. Bada się tu m.in. wskaźniki:

 • płynności,
 • aktywności,
 • zadłużenia,
 • efektywności,
 • oceny rynkowej wartości akcji i kapitału.

Cele pracy analityka finansowego

Analityka finansowa umożliwia przeprowadzenie oceny sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa na podstawie prowadzonego sprawozdania finansowego. Co więcej, już sama wstępna analiza pozwala na zidentyfikowanie pozytywnych i negatywnych zjawisk w działalności firmy. Analityk finansowy przedstawia informacje, które są przesłanką do wprowadzenia zmian w procesach zarządczych przedsiębiorstwa odnoszących się do jego sytuacji materialnej. 

Cel analizy finansowej

Praca analityka finansowego wpływa na przyszłe działania firmy, takie jak:

 • planowanie budżetu, 
 • podejmowania decyzji krótko- i długoterminowych dotyczących finansów,
 • kontrolowanie przyjętych założeń pod względem gospodarczym,
 • podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji,
 • branie kredytu lub dofinansowania.

Ponadto analityk finansowy umożliwia kierownictwu rozeznanie się w tym, jak firma wypada na tle innych podmiotów na rynku pracy, a także jak jest oceniana przez wierzycieli i kontrahentów. 

Analiza finansowa – kurs online

Ocena projektów inwestycyjnych, budowanie sprawozdania finansowego, czy też analiza rynków i danych – to tylko część zagadnień, które omawiane są w ramach analityki finansowej. Poza wymienionymi tematami Kurs Analityk Finansowy przygotowuje kursanta z opracowania analizy finansowej i technicznej, a także zapoznaje z historią pieniądza i jego wartości. 

W związku z szerokim zakresem informacji dotyczących analizy finansowej kurs opracowany został przez specjalistów z Krajowej Izby Księgowych. Zawarte w nim informacje są stale aktualizowane na podstawie wszelkich zmian i nowelizacji w przepisach. Przyszły analityk finansowy kurs może ukończyć w formie zdalnej, co daje mu możliwość dostosowania tempa przyswajania wiedzy do własnych preferencji. Szkolenia online dają także swobodę wyboru miejsca, w którym odbywa się nauka, co wpływa na łatwość połączenia edukacji z innymi obowiązkami dnia codziennego.

W celu wykonania zawodu analityka finansowego kurs umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Ponadto absolwent otrzymuje dyplom Analityka Finansowego, certyfikat ukończenia szkolenia i tytuł Analityka Finansowego.