Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/142/kurs-specjalista-ds-rachunkowosci-inwestycyjnej-online/src-BlogKIK

Specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej jest bardzo odpowiedzialnym zawodem, wymagających umiejętności analitycznego myślenia i dużej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości. W poniższym artykule przedstawimy bliżej charakterystykę zawodu specjalisty do spraw rachunkowości inwestycyjnej oraz najlepszą metodę zdobycia wymaganych kwalifikacji w tym zawodzie.

Do zadań specjalisty do spraw rachunkowości inwestycyjnej może należeć m.in.: tworzenie nowych i aktualizowanie obecnych narzędzi służących do automatyzacji pracy, księgowa obsługa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, przygotowywanie wyceny portfeli inwestycyjnych, księgowanie operacji dotyczących inwestycji w księdze głównej, kontakty z audytorami, agentem transferowym oraz bankami depozytariuszami, przygotowywanie specjalistycznych raportów i analiz, kontrola wewnętrzna w obszarze transakcji finansowych, pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.

Od kandydata na to stanowisko wymaga się albo ukończonych studiów ekonomicznych na kierunku finanse lub rachunkowość, albo ukończonego kursu dającego takie same uprawnienia pracy w zawodzie, co studia. Najlepszym rozwiązaniem zdobycia takich kwalifikacji jest podjęcie kursu online.

Kursy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Platforma, która prowadzi kursy online zgodne z wymogami MEN jest kik.edu.pl. Wszystkie zawarte tam materiały szkoleniowe są zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i znajdują się na innowacyjnej platformie dydaktycznej.

Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, sprawdzone są poprzez egzamin prowadzony w formie filmu zaliczeniowego, którego zdanie warunkuje otrzymanie certyfikatu wydawanego na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Specjalisty do spraw rachunkowości inwestycyjnej, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.