Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/141/kurs-specjalista-ds-rachunkowosci-zarzadczej/src-BlogKIK

Specjalista do spraw rachunkowości zarządczej gromadzi, przetwarza, analizuje i prezentuje informacje finansowe i niefinansowe dotyczące przedsiębiorstwa. Zawód ten jest bardzo odpowiedzialny i wymaga od kandydata umiejętności analitycznego myślenia. W tym artykule zostanie opisany zawód specjalisty ds. rachunkowości zarządczej pod względem zadań zawodowych oraz przedstawiona zostanie najlepsza droga potwierdzenia kwalifikacji zawodowych.

Krajowe Standardy Kompetencji Zawodowych, definiują zawód specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej jako zawód o charakterze kontrolno-doradczym wobec kierownictwa przedsiębiorstwa. Specjalista ds. rachunkowości zarządczej może pełnić rolę planisty, analityka oraz kontrolera w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, a także w instytucjach finansowych. Do jego zadań należy np. konstruowanie budżetów przedsiębiorstwa; wykonywanie rachunku kosztów na potrzeby zarządzania; prognozowanie przyszłych przychodów i wyników; analizowanie odchyleń wykonania budżetu od planu; analizowanie i ocena sprawozdań i wskaźników finansowych; raportowanie wykonania budżetów i wyników analiz, itp. Ponadto wykonywanie pracy na stanowisku specjalisty do spraw rachunkowości zarządczej wymaga umiejętności obsługi komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz znajomości programów biurowych.

Aby móc pracować jako specjalista do spraw rachunkowości zarządczej, należy mieć dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Najlepszym rozwiązaniem zdobycia takiego dokumentu jest podjęcie kursu online. Kursy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić czas na dojazdy w wybrane przez placówkę miejsce szkoleniowe oraz pieniądze, ponieważ są tańsze niż kursy stacjonarne, a dodatkowo dają możliwość uzyskania dokładnie takich samych kwalifikacji, co kursy stacjonarne.

Wszystkie materiały szkoleniowe zgodne są z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i zawarte są na innowacyjnej platformie dydaktycznej, natomiast egzamin jest prowadzony w formie filmu zaliczeniowego. Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone są certyfikatem wydawanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Specjalisty ds. rachunkowości zarządczej, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych.