Rachunkowość to system związany z gromadzeniem, rejestrowaniem, przetwarzaniem informacji gospodarczych, którego celem jest zaprezentowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej danego podmiotu. Omawia on bardzo szeroką tematykę, dlatego wyróżnia się różne odmiany rachunkowości, m.in.: finansową, zarządczą, podatkową, budżetową i bankową. W związku z tym każdy z tych działów wymaga zatrudnienia specjalistów, którzy będą potrafili wykorzystać odpowiednią wiedzę w praktyce i będą stale aktualizować swoje umiejętności, np. za pomocą szkoleń podatkowych.

Czym są informacje podatkowe?

Informacje podatkowe odnoszą się do zdarzeń, które dotyczą rachunkowości podatkowej, tj. stanowią podstawę ustalenia źródła podatku oraz należnej kwoty. Normowane są przez ustawę ordynacja podatkowa.

Obowiązek ich sporządzania i przekazywania nałożony jest na: osoby prawne, jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, a także osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą. Mowa o informacjach podatkowych dotyczących:

  • zdarzeń, które wynikają ze stosunku cywilnoprawnego lub prawa pracy, o ile mogą mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego oraz jego wysokość u osób lub jednostek zobowiązanych umowę (informacje te przygotowuje się na sporządzone na piśmie żądanie organu podatkowego);
  • umów, które zostały zawarte z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego (w tym przypadku nie musi wystąpić wezwania przez organ podatkowy);
  • innych zagadnień określonych w odrębnych ustawach.

Ile wynoszą podatki w Polsce?

Dane dotyczące tego, ile wynoszą podatki w Polsce, stale zmieniają się ze względu na często wprowadzane zmiany. Ostatnie z nich wynikały z Polskiego Ładu, czyli programu mającego na celu odbudowę gospodarki po pandemii. Wysokość opodatkowania wylicza się w sposób zgodny z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej. Jest to podstawowa forma opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej, inaczej określana jako opodatkowanie na zasadach ogólnych. Skala podatkowa to najczęściej stosowana metoda rozliczania się z tytułu podatku dochodowego. 

W lipcu 2022 r. prawo wprowadza kilka zmian, a najważniejszą z nich jest obniżenie niższej stawki podatkowej od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%. To, ile wynosi podatek w Polsce, oczywiście uzależnione jest od zarobków. Jeżeli podstawą wyliczeń jest kwota do 120000 zł, to podatek jest równy 12%, z tym że odejmuje się kwotę zmniejszającą – wynosi ona 3600 zł. W przypadku sumy wyższej niż 120000 podatek to 10800 zł + 32% nadwyżki ponad 120000 zł.

Kto zajmuje się rachunkowością podatkową?

Rachunkowość i podatki to dziedziny, które wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu tworzenia oraz prawidłowego stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków i kont księgowych, a także tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych. Osoba, która jest odpowiedzialna za wykonywanie tych obowiązków, zajmuje stanowisko specjalisty ds. rachunkowości podatkowej.

uczestnicy szkolenia podatkowego

Zawód ten zawarto w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania i nadano mu numer: 241105. 

Kurs Specjalista ds. Rachunkowości Podatkowej

Krajowa Izba Księgowych opracowała Kurs Specjalista ds. Rachunkowości Podatkowej, na którym szczegółowo omawiana jest tematyka rachunkowości i podatków. Kurs umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą wykorzystać można do pracy zawodowej m.in. w: biurach podatkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się finansami.

Po pomyślnym zakończeniu kursu absolwent otrzymuje dyplom i tytuł Specjalisty ds. rachunkowości podatkowej, zaświadczenie na druku Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające nabyte umiejętności oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenia podatkowe muszą być stale aktualizowane na podstawie wszelkich nowelizacji występujących w prawie, ponieważ omawiane na nich zagadnienia charakteryzują się dużą zmiennością. Dlatego też materiały dydaktyczne opracowywane są przez specjalistów odpowiedzialnych za jakość dostarczanych treści.