Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/147/kurs-specjalista-ds-kontrolingu/src-BlogKIK

Specjalista do spraw kontrolingu uczestniczy w przygotowywaniu budżetów, planów i prognoz finansowych, kontroluje ich realizację, sporządza raporty i analizy finansowe oraz ekonomiczne, inicjuje działania naprawcze w procesach biznesowych w przedsiębiorstwie. W tym artykule przedstawimy charakterystykę zawodu specjalisty ds. kontrolingu i najlepszą możliwość podjęcia kursu online.

Specjalista do spraw kontrolingu jest zawodem o charakterze menedżerskim, w zakresie finansów. Porównuje bieżące efekty działań z działaniami planowanymi. Celem pracy specjalisty do spraw kontrolingu jest udział w procesie przygotowywania budżetów, planów i prognoz finansowych, kontrolowanie ich realizacji, sporządzanie raportów oraz analiz finansowych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, opracowywanie działań naprawczych w procesach biznesowych. Na podstawie ujawnionych odchyleń opracowuje zmiany dla danego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Działania specjalisty do spraw kontrolingu powinny zapewniać integrację informacji ekonomiczno-finansowych z procesami biznesowymi. Obowiązkiem specjalisty do spraw kontrolingu jest znajomość oraz przestrzeganie zasad ekonomii, rachunkowości i finansów oraz zasad obsługi systemów informatycznych.

Specjalista do spraw kontrolingu powinien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne drugiego stopnia oraz wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kontrolingu, ekonomii, prawa, a także znać rynek oraz procesy zachodzące w firmie i strategię firmy.

Najlepszym rozwiązaniem zdobycia powyższych kwalifikacji jest podjęcie kursu online. Kursy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić czas na dojazdy w wybrane przez placówkę miejsce szkoleniowe oraz pieniądze, ponieważ jest tańszy niż kursy stacjonarne, a dodatkowo daje możliwość uzyskania dokładnie takich samych kwalifikacji, co kursy stacjonarne.

Wszystkie materiały szkoleniowe zgodne są z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i przygotowywane są przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i zawarte są na innowacyjnej platformie dydaktycznej, natomiast egzamin jest prowadzony w formie filmu zaliczeniowego. Dodatkowo uzyskane w trakcie szkolenia kwalifikacje, potwierdzone są certyfikatem wydawanym na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej dającym uprawnienia do pełnienia zawodu Specjalisty ds. kontrolingu, są to takie same uprawnienia jak po kursie stacjonarnym.  Jest to zatem bardzo wygodna, wiarygodna i nowoczesna forma potwierdzania wymaganych kwalifikacji zawodowych. Platformą, która prowadzi kursy online zgodne z wymogami MEN jest kik.edu.pl.