Więcej informacji na temat kursu znajdziesz na stronie: https://kik.edu.pl/kursy/149/kurs-na-kandydatow-na-doradcow-podatkowych-online/src-BlogKIK

Na wstępie należałoby scharakteryzować kim jest doradca podatkowy i czym się zajmuje. Zgodnie z ustawą,  doradca podatkowy zajmuje się udzielaniem podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich zobowiązań podatkowych. Może też prowadzić w ich imieniu księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielać w tym zakresie pomocy i wreszcie może występować w postępowaniu w zakresie sądowej kontroli decyzji administracyjnej. Doradca musi kierować się w pracy zasadami etyki zawodowej. Wśród tych zasad można wymienić takie jak: rzetelność, uczciwość i bezstronność. Doradcę obowiązuje tajemnica zawodowa (nawet tego, który już przestał pracować w zawodzie) i nie może reklamować swoich usług. Za sprzeniewierzenie się tym zasadom grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Najbardziej odpowiedzialnym i wymagającym zadaniem w pracy doradcy podatkowego jest reprezentowanie klienta przed sądem. Wymaga to doskonałej znajomości danej sprawy, a także prawa procesowego i materialnego.

Istotną kwestią jest fakt, doradztwo podatkowe to zawód interdyscyplinarny, a to oznacza, że aby go wykonywać należy posiadać wiedzę z wielu dziedzin – umiejętnie stosować prawo, posiadać znajomość branży, w której działa dany klient, znać zasady księgowości. Bardzo ważna jest też potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez udział w szkoleniach, seminariach i kursach.

Z racji powyższego, należałoby mieć dokument potwierdzający możliwość pracy na stanowisku doradcy podatkowego oraz na bieżąco aktualizować swoją wiedzę z zakresu prawa podatkowego oraz księgowości.

Na polskim rynku istnieje szereg kursów proponujących możliwość zdobycia powyższych kwalifikacji, lecz nie każdy kurs wydaje zgodne z rozporządzeniem MEN dokumenty. Są to kursy stacjonarne oraz niestacjonarne, lecz najlepszym rozwiązaniem i zgodnym ze wszelkimi wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej są kursy online organizowane przez kik.edu.pl. Wszystkie zawarte tam materiały szkoleniowe są zgodne z wymaganiami merytorycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej i znajdują się na innowacyjnej platformie dydaktycznej, dzięki której zaoszczędza się czas i pieniądze, a zdobyte kwalifikacje uprawniają do podjęcia zawodu doradcy podatkowego.